Polityka prywatności

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych Serwisu Myślenie krytyczne

§1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejsza Polityka opisuje sposób, w jaki Administrator serwisu https://myslenie-krytyczne.edu.pl przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług.
 2. Administratorem danych osobowych jest TOC dla Edukacji Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Szyprów 9D/10, 80-335 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS: 0000419447, posiadająca NIP: 5842727225, kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 zł.
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z przepisami prawa oraz aby były chronione przez utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych czy też ich niewłaściwym wykorzystaniem.

§2. Definicje

Na potrzeby niniejszej Polityki poniższe definicje oznaczają:

 1. Administrator/Usługodawca – TOC dla Edukacji Polska sp. z o.o.
 1. Dane osobowe– oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 2. Konto– oznacza dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu (podaniu loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik może uzupełniać swoje dane osobowe oraz korzystać z Usług oferowanych przez Administratora w ramach Serwisu.
 3. Pliki Cookies („ciasteczka”) – oznaczają pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku komputera lub na urządzeniu mobilnym Użytkownika w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez niego w Serwisie.
 4. Polityka– oznacza niniejszą politykę prywatności.
 5. Profil – oznacza funkcjonalność konta Użytkownika pozwalająca mu na gromadzenie wybranych informacji, w tym m.in. danych dotyczących zrealizowanych transakcji, wykupionych abonamentów, kursów oraz urządzeń, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu.
 6. Przetwarzanie Danych osobowych- oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych osobowych lub zestawach Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 7. RODO- oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 8. Regulamin – oznacza Regulamin Serwisu.
 9. Serwis- oznacza system informatyczny udostępniony drogą elektroniczną przez Usługodawcę pod adresem https://myslenie-krytyczne.edu.pl umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z Usług opisanych w Regulaminie.
 10. Usługa/ Usługi – oznacza usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez Administratora.
 11. Użytkownik– oznacza każdą osobę fizyczną, która korzysta z Serwisu w jakikolwiek sposób.

§3. Zakres zbierania Danych osobowych

 1. Każdorazowo zakres wymaganych do wykonania danej Usługi Danych osobowych wskazany jest na stronach Serwisu i w treści Regulaminu. Podczas uzupełniania przez Użytkownika danych w formularzach automatycznie oznaczane są dane obligatoryjne. Niepodanie przez Użytkownika obligatoryjnych Danych osobowych może skutkować brakiem możliwości korzystania przez Użytkownika z Usług świadczonych przez Usługodawcę. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych Danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Administrator wykorzystuje oraz udostępnia Dane osobowe Użytkownika:
  1. w zakresie wymaganym do dostarczenia Usług i funkcji żądanych przez Użytkownika oraz w celu realizacji postanowień Regulaminu;
  2. w stopniu niewykraczającym poza udzieloną uprzednio przez Użytkownika zgodę, którą Użytkownik może cofnąć w każdej chwili;
  3. w celu zabezpieczenia interesów i praw Użytkownika,
  4. zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Administrator może gromadzić i przetwarzać informacje podane przez Użytkownika w celu stworzenia lub aktualizowania Konta w Serwisie, a także dane związane ze świadczeniem Usług. Informacje te mogą obejmować m.in: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, datę urodzenia, miejscowość, wizerunek Użytkownika, nazwę i hasło używane do logowania do Konta, czy też dane dotyczące transakcji i płatności.
 2. Administrator nie przetwarza Danych osobowych należących do szczególnych kategorii Danych osobowych w rozumieniu art. 9 RODO oraz Danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa art. 10 RODO.

§4. Cel przetwarzania Danych osobowych

Możliwe cele zbierania i przetwarzania Danych osobowych Użytkownika przez Administratora:

   1. Zawarcie i realizacja umowy o świadczenie Usług, dokonywania transakcji płatniczych, dostarczania potwierdzeń i powiadomień dotyczących kursów oraz przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji
 1. Podstawowym celem przetwarzania Danych osobowych przez Administratora jest realizacja Usług oraz utrzymanie funkcjonowania Serwisu. Na stronie Serwisu Użytkownik ma możliwość skorzystania z funkcjonalności Konta. W celu założenia Konta Użytkownik zobowiązany jest do kontaktu z Administratorem, który po weryfikacji Użytkownika nadaje mu dane dostępowe do Serwisu. Użytkownik, przy pierwszym zalogowaniu do Serwisu, zobowiązany jest do zmiany hasła tymczasowego nadanego mu przez Administratora oraz do zaakceptowania treści Regulaminu oraz Polityki prywatności. Jeżeli Użytkownik wypełni dane w Profilu, Administrator będzie przetwarzać dane, które Użytkownik wpisał w Profilu.
 2. Administrator wykorzystuje gromadzone przez siebie informacje również do dostarczania, personalizowania, konserwacji i doskonalenia świadczonych w ramach Serwisu Usług. Informacje te mogą zostać wykorzystane między innymi w następujących celach: tworzenia i aktualizowania Konta, weryfikacji tożsamości Użytkownika, czy też umożliwienia korzystania przez Użytkownika z Usług.
 3. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do realizacji umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną).
   1. Zabezpieczenie roszczeń
 1. W celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji ewentualnych roszczeń wobec Użytkownika Administrator może przetwarzać także niektóre podane przez nich Dane osobowe, dane dotyczące korzystania z Usług, a także inne dane, które będą niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, jego egzekucji oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami oraz innymi organami państwowymi, oraz do
przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych.
 2. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora. Dane w tym zakresie są przetwarzane przez ustawowo określony czas przedawnienia roszczeń.
   1. Dostarczanie treści oraz Usług
 1. W celu dostarczania treści oraz Usług, w tym treści dopasowanych do zainteresowań Użytkownika, Administrator wykorzystuje posiadane informacje (np. na temat materiałów edukacyjnych, którymi jest/mógłby być zainteresowany Użytkownik).
 2. Administrator gromadzi także informacje dotyczące aktywności Użytkownika oraz statystyki dotyczące korzystania przez niego z oferty edukacyjnej Usługodawcy.
 3. Powyższe dane Administrator wykorzystuje także do stworzenia profilu, odpowiadającego umiejętnościom, doświadczeniu, zainteresowaniom i preferencjom Użytkownika. Na podstawie stworzonego profilu Administrator dopasowuje informacje marketingowe dotyczące Usług, które mogą zainteresować Użytkownika.
 4. Administrator profiluje Dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO, co oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania Danych osobowych, która polega na wykorzystaniu Danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania.
   1. Prowadzenia badań i rozwoju
 1. Administrator może wykorzystywać gromadzone przez siebie informacje w celu przeprowadzania testów, badań i analiz oraz opracowywania nowych Usług. Pozwala to zwiększać bezpieczeństwo oferowanych przez Administratora Usług, a także opracowywać nowe funkcje i produkty.
 2. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ułatwieniu Użytkownikom korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych Usług.
   1. Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania informacji w Serwisie
 1. Administrator wykorzystuje także posiadane informacje do weryfikowania Kont, wykrywania spamu, eliminacji niewłaściwych zachowań oraz innych działań niezgodnych z Regulaminem, zagrażających bezpiecznemu działaniu i korzystaniu z Usług Serwisu.
 2. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ułatwieniu Użytkownikowi korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych Usług.
   1. Pliki Cookies
 1. Administrator gromadzi także informacje dotyczące lokalizacji Użytkownika, w zależności od Usług wykorzystywanych przez Użytkownika, ustawień Serwisu oraz nadanych mu uprawnień. Administrator może gromadzić informacje dotyczące dokładnej lub szacowanej lokalizacji Użytkownika określonej przy użyciu danych, takich jak pozycja GPS, adres IP lub dane sieci Wi-Fi.
 2. Administrator gromadzi także informacje dotyczące sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Usług. Mogą one obejmować takie informacje jak daty i godziny dostępu, funkcje Serwisu lub przeglądane strony, awarie Serwisu i inna aktywność systemu, typ przeglądarki oraz informacje o witrynach lub usługach osób trzecich, z których Użytkownik korzystał przed skorzystaniem z Usług Serwisu. W niektórych przypadkach Administrator gromadzi te informacje za pomocą Plików Cookies.
 3. W celu optymalizacji treści dostępnych na stronie Serwisu i ich dostosowania do indywidualnych potrzeb Administrator korzysta z informacji zapisanych za pomocą Plików Cookies na urządzeniach końcowych Użytkownika. Nie zbiera się w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w Plikach Cookies.
 4. Pliki Cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze strony Serwisu. Zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 5. Pliki Cookies są wykorzystywane do:
 1. zoptymalizowania zawartości strony Serwisu poprzez dopasowanie jej treści do indywidualnych potrzeb Użytkownika, w tym także do rozpoznania urządzenia Użytkownika, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę Serwisu;
 2. przygotowywania statystyk, dzięki którym możliwe jest poznanie sposobu korzystania ze strony Serwisu i dostosowanie jej zawartości do preferencji Użytkownika oraz do oceny popularności strony;
 3. możliwości logowania do Serwisu i utrzymania sesji po zalogowaniu, na każdej kolejnej podstronie.
 1. Możliwości i sposoby obsługi Plików Cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek ma domyślnie ustawioną akceptację zapisu Plików Cookies w urządzeniu końcowym. Zmiana tych ustawień jest możliwa w każdym czasie i może polegać między innymi na zablokowaniu obsługi Plików Cookies lub na informowaniu o ich umieszczeniu na urządzeniu. Zmiana ustawień domyślnych może skutkować ograniczeniami w dostępności i funkcjonalności treści strony internetowej.
 2. Zastrzega się możliwość udostępnienia Plików Cookies zamieszczanych w urządzeniu końcowym Użytkownika reklamodawcom oraz innym podmiotom współpracującym.
 3. Szczegółowe informacje na temat Plików Cookies, można znaleźć w menu przeglądarki internetowej, lub na stronie internetowej producenta przeglądarki.
 4. Administrator monitoruje jakość świadczonych przez siebie Usług, ponieważ zależy mu na spełnieniu oczekiwań Użytkowników. W tym celu prowadzone są więc statystyki korzystania z poszczególnych funkcji i podstron Serwisu przez Użytkownika przy wykorzystaniu:
 1. wewnętrznych narzędzi analitycznych,
 2. narzędzi statystycznych dostarczanych przez partnerów świadczących usługi analityczne.
 1. Podstawą prawną prowadzenia statystyk jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkownika w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.
   1. Komunikacja
 1. Administrator może się komunikować z Użytkownikiem za pomocą informacji systemowych, powiadomień, e-mailem, lub telefonicznie.
 2. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail Administratora wskazany w §1 ust. 4.
 3. Administrator przechowuje korespondencję z Użytkownikiem w celach statystycznych oraz w celu jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także do prowadzenia postępowań reklamacyjnych. Dane te nie będą wykorzystywane przez Administratora w innych celach.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik kontaktuje się z Administratorem (np. w celu złożenia reklamacji), Administrator może ponownie zwrócić się do Użytkownika o przekazanie danych, w tym Danych osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia tożsamości Użytkownika i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Użytkownika.
 5. Podstawą prawną rozpatrywania skarg i wniosków oraz prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu relacji z Użytkownikami.
   1. Usługa Newsletter
 1. Użytkownik może także udzielić Administratorowi zgodę na przetwarzanie Danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu w celu marketingu bezpośredniego Usług Administratora w trakcie i po zakończeniu świadczenia Usług. Wyrażanie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.
 2. Podanie Danych osobowych jest niezbędne do korzystania przez Użytkownika z usługi Newsletter. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z usługi Newsletter przez Użytkownika.
 3. Użytkownik może zrezygnować z usługi Newslettera w każdej chwili poprzez anulowanie swojej zgody bez ponoszenia kosztów. W tym celu wystarczy przesłanie informacji na adres e-mail wskazany w §1 ust. 4.
 4. Podstawą prawną kierowania do Użytkownika komunikatów marketingowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.
   1. Portale społecznościowe
 1. Administrator przetwarza także Dane osobowe Użytkownika odwiedzającego jego profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

§5. Możliwi odbiorcy Danych osobowych Użytkownika

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora m.in.:
 1. dostawcom usług IT,
 2. podmiotom przetwarzającym i koordynującym realizację płatności,
 3. dostawcom usług z zakresu analizy danych,
 4. konsultantom, prawnikom, księgowym i innym dostawcom usług profesjonalnych,
 5. dostawcom usług w chmurze,
 6. agencjom marketingowym, partnerom marketingowym i dostawcom platform marketingowych,
 7. podmiotom powiązanym z Administratorem osobowo i kapitałowo, które pomagają mu świadczyć usługi lub realizują zadania z zakresu przetwarzania danych w jego imieniu,

– przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

 1. Administrator udostępnia także Dane osobowe uprawnionym organom państwowym, jeżeli zwrócą się do niego w związku z realizowanymi przez nich zadaniami. Mogą to być m.in. jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§6. Przekazywanie danych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

 1. Podczas korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych osobowych przy współpracy z Administratorem.
 2. Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych przez Użytkownika Danych osobowych zostały zapewnione poprzez Administratora poprzez zastosowanie klauzul ochrony danych, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty prowadzące tam działalność mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w tamach tzw. programu Privacy Shield (więcej informacji pod adresem: https://www.privacyshield.gov/).

§7. Udostępnienie Danych osobowych

 1. Dane Użytkownika mogą być udostępniane przedsiębiorcom, którzy wspólnie z Administratorem organizują wydarzenia edukacyjne (w tym w szczególności konferencje i webinary).
 2. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu od Administratora Danych osobowych Użytkownika, są zobligowani do spełnienia wobec Użytkownika wszelkich obowiązków wynikających z RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym do zapewnienia Użytkownikowi realizacji przysługujących mu na gruncie RODO uprawnień).
 3. Udostępnienie Danych osobowych następuje wyłącznie za zgodą Użytkownika.

§8. Wgląd i poprawianie przechowywanych Danych osobowych

 1. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora Danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
 1. prawo do żądania dostępu do swoich Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia Danych osobowych,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio Użytkownik wyraził taką zgodę,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych osobowych Użytkownika.
 1. Powyższe uprawnienia Użytkownik może zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, wysyłając wiadomość na adres e-mail Administratora.
 2. Wszystkie otrzymane przez Administratora zgłoszenia będą zrealizowane w możliwie najkrótszym czasie. W przypadku niektórych zgłoszeń czas realizacji może ulec wydłużeniu, jednakże w każdym przypadku, w ciągu jednego miesiąca Użytkownik zostanie poinformowany o działaniach, które podjął Administrator w celu zrealizowania zgłoszenia.

§9. Okres przechowywania Danych osobowych i archiwizowanie informacji zabierających Dane osobowe

 1. Okres przechowywania Danych osobowych zależy m.in. od charakteru danych, powodu ich gromadzenia i przetwarzania.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa powszechnie obowiązującego, ze szczególnym uwzględnieniem terminów przedawnienia roszczeń wynikających z zobowiązań, których stroną jest Administrator i osoba, której dane dotyczą. Administrator oświadcza, że Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub przewidziany w wewnętrznych regulacjach Administratora.
 3. W przypadku zawarcia umowy na świadczenie Usług, Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, w tym m.in. do chwili, gdy będą potrzebne Administratorowi do świadczenia Usług i dostarczania Usług Użytkownikowi, jednak nie dłużej niż do momentu cofnięcia przez tą osobę zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. W przypadku posiadania przez Użytkownika Konta w Serwisie dane Użytkownika będą przetwarzane przez czas korzystania przez Użytkownika z Konta, a w przypadku jego likwidacji, lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (niezależnie od przyczyny i podstawy jej rozwiązania), nie dłużej niżeli jest to konieczne dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych przez Administratora (okres przedawnienia roszczeń wynikający z ustaw).
 5. Dane osobowe Użytkownika zamieszczone w formularzu Profilu są przetwarzane przez Administratora od chwili ich wprowadzenia do formularza aż do chwili ich usunięcia z formularza (wyczyszczenia formularza). Przetwarzanie Danych osobowych zostanie zakończone poprzez ich trwałe usunięcie w terminie 3 miesięcy od ich usunięcia z formularza.
 6. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora pomimo cofnięcia zgody osoby, której dane dotyczą, jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osobę trzecią z zachowaniem wymogów przewidzianych w art. 6 ust. 1 lit. f) 16 RODO.
 7. Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych Administrator przechowuje przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach Plików Cookies.

§10. Bezpieczeństwo

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Środkami stosowanymi przez Administratora są m.in.:
 1. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
 2. certyfikat SSL na stronach, na stronie Serwisu, na którym podawane są Dane osobowe Użytkowników,
 3. dostęp do Konta jedynie w Serwisie po podaniu loginu i hasła,
 4. system rejestracji dostępu do systemu zbioru danych osobowych.
 1. W celu zapewnienie bezpieczeństwa Danych osobowych Użytkowników Administrator regularnie testuje, mierzy i oceniana skuteczność zastosowanych zabezpieczeń.

§11.Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany treści Polityki. Zmiana Polityki może nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:
 1. zmiany obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony Danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, które wpływają na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki Użytkownika;
 2. rozwoju funkcjonalności lub Usług podyktowanych postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.
 1. Administrator każdorazowo umieści na stronie Serwisu informację o zmianach w Polityce.
 2. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Użytkownika zgodami, niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Użytkownika zgody lub przepisy prawa. Niniejszy dokument ma natomiast charakter generalny, wyłącznie informacyjny (nie jest umową ani regulaminem).
 3. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia:19.08.2020 r.