Regulamin mysleniekrytyczne.edu.pl

REGULAMIN SERWISUMYŚLENIE KRYTYCZNE

§1. Wstęp

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu dostępnego pod adresem https://myslenie-krytyczne.edu.pl. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę, do zapoznania się z treścią i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Warunkiem niezbędnym do skorzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu jest wyrażanie przez Użytkownika zgody na związanie się̨ warunkami Regulaminu.

§2. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają:

 1. Abonament- oznacza opłatę ryczałtową, płatną za świadczenie Usług w wybranym przez Użytkownika pakiecie.
 2. Dane niedozwolone – oznaczają wszelkie treści zakazane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego i międzynarodowego, w szczególności treści pornograficzne, treści związane z propagowaniem przemocy i nienawiści, a także treści powszechnie uznawane za obraźliwie, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa autorskie lub prawa innych osób, których udostępnianie w ramach Serwisu przez Użytkowników jest niedozwolone.
 3. Formularz zgłoszeniowy- oznacza formularz uzupełniany przez Użytkownika i przesyłany Usługodawcy w celu dokonania zapisu na organizowane przez Usługodawcę wydarzenia edukacyjne. W treści Formularza Użytkownik wyraża zgodę na przydzielenie mu przez Usługodawcę loginu i hasła dostępowego do Serwisu.
 4. Konsumentoznacza Użytkownika będącego osobą fizyczną zawierającego Umowę do celów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto – oznacza dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu (podaniu loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik może uzupełniać swoje dane osobowe oraz korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę.
 6. Kodeks cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 7. Kurs– oznacza kurs (szkolenie) edukacyjny organizowany przez Usługodawcę albo podmioty trzecie, w dniu i w zakresie wskazanym w Ofercie, w którym może wziąć udział każda osoba spełniająca warunki uczestnictwa opisane w niniejszym Regulaminie.
 8. Materiały edukacyjne– oznaczają wszelkie materiały edukacyjne opublikowane przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
 9. Oferta– oznacza ofertę Abonamentów oraz ofertę edukacyjną dostępną na stronie Serwisu.
 10. Pliki Cookies („ciasteczka”) – oznaczają pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku komputera lub na urządzeniu mobilnym Użytkownika w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez niego w Serwisie.
 11. Usługodawca – oznacza oznacza Instytut Krytycznego Myślenia Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Nałkowskiej 5b/3 Gdańsk 80 – 226, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS: 0000907134, posiadającą NIP: 9571134543, kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 zł.
 12. Regulamin- oznacza  niniejszy dokument będący regulaminem w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określający zasady świadczenia usług elektronicznych przez Usługodawcę, w tym szczegółowe zasady funkcjonowania Serwisu.
 13. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 14. Serwis– oznacza serwis prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://myslenie-krytyczne.elms.pl.
 15. Umowa –oznacza umowę zawartą pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu.
 16. Usługa/Usługi – oznacza usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę polegające w szczególności na: udostępnieniu materiałów edukacyjnych w których udział brał Użytkownik, udostępnieniu możliwości zakupu materiałów edukacyjnych oraz świadczeniu usług pomocniczych.
 17. Ustawa o ochronie danych osobowych – oznacza ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 19. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – oznacza ustawę z dnia 4 lipca 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 20. Użytkownik – oznacza każdą osobę pełnoletnią, która po zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu korzysta z Usług oferowanych w ramach Serwisu.

§3. Zasady ogólne

  1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług Serwisu w sposób zgodny z powszechnie obowiązującym prawem, Regulaminem oraz z zasadami współżycia społecznego.
  2. Korzystanie z funkcjonalności Konta oraz Abonamentu podstawowego jest bezpłatne. W celu skorzystania z Oferty Usługodawcy, w tym z Kursu/Materiałów edukacyjnych, Subskrypcji Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia odpowiedniej opłaty na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz w Ofercie.
  3. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
  2. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,
  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Usługi, oraz niepodejmowania żadnych działań na szkodę Usługodawcy, Użytkowników oraz innych osób,
  4. korzystania z wszelkich informacji, w tym z Kursów i Materiałów edukacyjnych udostępnionych za pośrednictwem Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
  5. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw w związku z korzystaniem z Serwisu.
  6. Użytkownik może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Serwisu (wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi) w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce prywatności lub modyfikacji wprowadzonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia na rzecz Użytkownika Usług w trybie natychmiastowym, co wiąże się z wygaśnięciem Umowy oraz usunięciem Konta Użytkownika z Serwisu wraz z zawartością, jeżeli Użytkownik:
  1. umyślnie narusza postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawa osób trzecich lub Usługodawcy,
  2. dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu,
  3. działa na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników,
  4. podał nieprawdziwe dane,
  5. utracił nazwę lub hasło oraz nie skorzystał ze wskazanej przez Usługodawcę Serwisu procedury odzysku nazwy lub hasła,
  6. naruszył prawa autorskie Usługodawcy, w tym udostępnił Kurs/Materiały edukacyjne osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy,
  7. w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach.
  8. W przypadku usunięcia przez Usługodawcę Konta Użytkownika zgodnie z brzmieniem ust. 6, Użytkownik nie może dochodzić żadnych roszczeń od Usługodawcy. W szczególności wyłączone jest prawo dochodzenia przez Użytkownika od Usługodawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, a Usługodawcy przysługuje prawo do całkowitego zablokowania dostępu do Konta Użytkownika.
  1. Konto Użytkownika Usługodawca może usunąć z Serwisu również w przypadku, gdy adres e-mail podany w Formularzu zgłoszeniowym uniemożliwia kontakt z Użytkownikiem lub gdy występuje brak aktywności Użytkownika przez okres 12 miesięcy od dnia rejestracji Konta.
  2. W przypadku zaprzestania udostępniania Usługi danemu Użytkownikowi, Usługodawca jest uprawniony do umożliwienia skorzystania przez innego Użytkownika z nazwy należącej do dotychczasowego Użytkownika.
  3. Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Usługi bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
  4. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania hasła lub loginu osobom trzecim.
  5. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi, jeśli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa lub uzasadnionym interesem Usługodawcy, a także w przypadkach wskazanych w Regulaminie.

§4. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu

  1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu są następujące:
  1. urządzenie umożliwiające połączenie z siecią Internet i wyświetlanie danych (o parametrach dostosowanych do współcześnie używanych technologii),
  2. połączenie z siecią Internet (o przepustowości łącza nie mniejszej niż 20 Mbit/s), oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
  3. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarki obsługujące Serwis to: Firefox, Chrome, Safari, Microsoft Edge, Opera, w najnowszej dostępnej wersji.
  4. W celu korzystania z Usług oferowanych w ramach Serwisu Użytkownik powinien spełniać wskazane w niniejszym punkcie wymagania techniczne. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za nieprawidłowości w świadczeniu Usług powstałe w związku z niespełnieniem przez Użytkownika ww. wymogów.
  1. Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługodawca informuje, że korzystanie przez Użytkownika z Serwisu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet, w związku z czym rekomenduje, aby Użytkownik:
  1. nie używał komputera oraz jakiegokolwiek innego urządzenia pozwalającego na korzystanie z Usług niezabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych,
  2. podczas pierwszego logowania do Konta, oraz w procesie odzyskiwania hasła upewnił się, czy połączenie z Serwisem realizowane jest w bezpiecznym, szyfrowanym protokole,
  3. nie zapisywał swoich haseł do Konta ani udostępniał ich osobom nieupoważnionym.
  4. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, w celu zapewnienia poprawności jego działania, w związku z czym zastrzega możliwość wystąpienia przerw w zapewnieniu dostępności do Serwisu. Przerwy w dostępie do Serwisu mogą być spowodowane aktualizowaniem Serwisu lub usunięciem ewentualnych nieprawidłowości w jego działaniu. Usługodawca będzie podejmować wszelkie starania, aby terminy przerw były możliwie najmniej uciążliwe dla Użytkownika.
  1. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przerwy w dostępie do Serwisu w celu jego aktualizowania, zgodnie z brzmieniem ust. 4, oraz oświadcza, że nie będzie podnosić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.

§5. Realizacja Usług

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika polegają w szczególności na:
  1. prowadzeniu Konta,
  2. przekazywaniu informacji o Ofercie oraz Materiałach edukacyjnych i Kursach,
  3. udostępnieniu Materiałów edukacyjnych i Kursów,
  4. udostępnieniu możliwości dokonania zakupu Materiałów edukacyjnych i Kursów,
  5. udostępnieniu możliwości Subskrypcji do płatnych treści Serwisu,
  6. przeglądaniu Materiałów edukacyjnych oraz braniu udziału w Kursach,
  7. umożliwieniu kontaktu pomiędzy Użytkownikami.
 2. Użytkownik może dokonać zakupu Materiałów edukacyjnych oraz Kursów, jak również uzyskać dostęp do płatnych treści Serwisu w zakresie i terminie wskazanym w Ofercie.
 3. Użytkownik może zostać poproszony przez Usługodawcę po zakończeniu Kursu lub zapoznaniu się z Materiałami edukacyjnymi o wypełnienie testu lub ankiety w formie pisemnej, której celem będzie ocena organizacji, metodyki Kursu/Materiałów edukacyjnych oraz trenera lub trenerów prowadzących Kurs. Dane te będą zbierane przez Usługodawcę wyłącznie w celach informacyjnych.
 4. Warunkiem koniecznym do zawarcia Umowy zakupu Kursu/Materiałów/Subskrypcji dot. dostępu do innych płatnych treści Serwisu jest zapoznanie się przez Użytkownika z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja, wybranie Kursu/Materiałów z Oferty/rodzaju Subskrypcji oraz dokonanie zapłaty wynagrodzenia za wybrany Kurs/Materiały edukacyjne/ Subskrypcję.
 5. Umowa pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na zakup Kursu/Materiału edukacyjnego/Subskrypcji zostaje zawarta w momencie uznania na rachunku bankowym Usługodawcy należności za wybrany przez Użytkownika Kurs/Materiał edukacyjny/Subskrypcję.

§6. Rejestracja w Serwisie – zasady ogólne

 1. Dostęp do Serwisu uzależniony jest od konieczności posiadania przez Użytkownika Konta.
 2. Jedna osoba może mieć tylko jedno aktywne Konto w Serwisie.
 3. Niedozwolone jest udostępnianie Konta innym osobom.
 4. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
 1. podawania wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich obligatoryjnych danych,
 2. niezwłocznego aktualizowania danych.
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Danych niedozwolonych.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za umieszczane przez siebie i udostępniane w ramach Serwisu innym Użytkownikom dane, materiały i informacje.
 3. Korzystanie z danych i informacji dostępnych po zalogowaniu do Konta a także z informacji przesyłanych przez Usługodawcę drogą elektroniczną (np. przez e-mail) dopuszczalne jest wyłącznie dla celów własnych Użytkownika. Zabronione jest w szczególności wykorzystywanie, przetwarzanie, publikowanie i udostępnianie innym podmiotom trzecim wszelkiego rodzaju danych, informacji, Materiałów edukacyjnych, Kursów oraz innych dokumentów dotyczących Serwisu lub Użytkowników, a także danych lub informacji przekazywanych przez Usługodawcę drogą elektroniczną bez uprzedniej pisemnej zgody wyrażonej przez Usługodawcę.
 4. Naruszenie przez Użytkownika postanowień ust. 7 upoważnia Usługodawcę do ubiegania się od Użytkownika naprawienia szkody na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości przedstawionych przez Użytkowników w formularzach w każdym czasie, celem potwierdzenia spełnienia przez nich warunków korzystania z Serwisu.
 6. Przed zawarciem Umowy Usługodawca udostępnia Użytkownikom nieodpłatnie Regulamin.

§7. Rejestracja Konta Użytkownika

 1. Usługa założenia Konta w Serwisie jest bezpłatna.
 2. Za pośrednictwem Konta Użytkownik może m.in. :
 1. utworzyć własny Profil,
 2. wyszukiwać oferty Kursów oraz Materiałów edukacyjnych,
 3. dokonywać zakupu Kursów, Materiałów edukacyjnych, oraz przedłużać Abonament,
 1. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie przez Użytkownika Konta w innych celach niż wskazane w ust. 2.
 2. W celu utworzenia Konta Użytkownik:
 1. wypełnia Formularz zgłoszeniowy;
 2. akceptuje treść Regulaminu;
 3. akceptuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 4. wybiera opcję „Wyślij”.
 1. Na adres e-mail Użytkownika, podany w Formularzu zgłoszeniowym Usługodawca przesyła wiadomość elektroniczną z danymi do logowania (login i hasło), zawierającą informację o administratorze danych i inne wymagane w art. 13 RODO, oraz informację, że dane osobowe podane w Formularzu zgłoszeniowym są przetwarzane w celu zawarcia Umowy do czasu pierwszego logowania w Serwisie, a po wpisaniu danych oraz zaakceptowaniu przez Użytkownika Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu wykonywania Umowy oraz w celu prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Po kliknięciu przycisku „Wyślij” następuje ostateczne zarejestrowanie Konta Użytkownika w Serwisie.
 2. Osoba, która nie dokona ostatecznej aktywacji Konta zgodnie z procedurą, o której mowa w ust. 5, może zostać pozbawiona możliwości korzystania z Konta.
 3. Skuteczne zakończenie procesu rejestracji oznacza zawarcie Umowy z Usługodawcą w języku polskim. Usługa jest udostępniana Użytkownikowi niezwłocznie po zatwierdzeniu rejestracji Konta i po wykonaniu przez Usługodawcę czynności technicznych niezbędnych do udostępnienia Usługi.
 4. Zaleca się, aby Użytkownik podczas pierwszego logowania dokonał w ustawieniach Konta niezwłocznej zmiany hasła tymczasowego na hasło własne.

§8. Zawarcie Umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług z Użytkownikiem niezarejestrowanym w Serwisie zostaje zawarta w momencie wyświetlenia pierwszego okna Serwisu poprzez wpisanie przez Użytkownika niezarejestrowanego w przeglądarce odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron www zawierających treści udostępniane w ramach Serwisu lub skorzystanie przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu.
 2. Umowa o świadczenie Usług dotyczących udostępnienia Użytkownikom Konta zostaje zawarta w momencie ostatecznej rejestracji Konta zgodnie z brzmieniem §7 ust. 5.
 3. W przypadku płatnych Usług warunkiem zawarcia Umowy jest zapoznanie się przez Użytkownika z Ofertą i zaakceptowanie treści Regulaminu oraz cennika Usług/produktów.
 4. Umowa zakupu Materiałów edukacyjnych/Kursów zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą z chwilą dokonania zapłaty za wybrany Materiał edukacyjny/Kurs.
 5. Umowa Subskrypcji zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą z chwilą dokonania zapłaty za dostęp do określonych zgodnie z Ofertą treści Serwisu. W przypadku wyboru przez Użytkownika płatności dokonywanych w formie cyklicznej – umowa zawarta zostaje z chwilą dokonania pierwszej z płatności.
 6. Rozwiązanie Umowy następuje z dniem usunięcia przez Użytkownika Konta w Serwisie oraz w sytuacjach opisanych w Regulaminie. W przypadku Subskrypcji umowa zostaje rozwiązana z upływem okresu na jaki została zawarta.
 7. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. W celu zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Użytkownik przed upływem ww. terminu przesłał na adres Usługodawcy informację o odstąpieniu. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy, tj. z chwilą aktywacji Konta i udostępnienia Usługi.
 8. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: maciej.winiarek@mysleniekrytyczne.edu.pl .

§9. Zakup Kursów/ Materiałów edukacyjnych

 1. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu może dokonać zakupu Materiałów edukacyjnych/Kursów.
 2. W celu dokonania zakupu Użytkownik zobowiązany jest do:
 1. wybrania interesującego go Materiału edukacyjnego/Kursu,
 2. opcjonalnie zaznaczenia potrzeby dostarczenia faktury VAT,
 3. akceptacji Regulamin,
 4. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 5. wybrania opcji „Zamów i zapłać”.
 1. Po dokonaniu płatności za wybrany Materiał edukacyjny/Kurs Użytkownik otrzymuje automatycznie wygenerowane potwierdzenie zakupu.
 2. Zakup następuje po dokonaniu za pośrednictwem Serwisu płatności w wysokości wartości wybranego przez Użytkownika Materiału edukacyjnego/Kursu. Ceny przedstawione w ramach Serwisu zawierają podatek VAT.
 3. Płatności są obsługiwane przez: ____
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie jest podmiotem odpowiedzialnym za transakcje płatnicze (przekazywanie i/lub przyjmowanie płatności) i nie posiada kontroli w stosunku do płatności ani nie jest właścicielem systemu płatności. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu wyżej wymienionego systemu płatniczego.
 5. W przypadku pytań lub incydentów dotyczących płatności Użytkownik zobowiązany jest do kontaktu bezpośrednio z podmiotem realizującym płatności.
 6. Zabrania się przekazywania dostępu do Materiałów edukacyjnych/ Kursów osobom trzecim.

§10. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług/rozwiązania Umowy z powodu naruszenia przez Użytkownika zasad określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z działań osób trzecich podających się za Użytkownika.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia w sprzęcie Użytkownika, które mogą mu uniemożliwiać skorzystanie z Serwisu oraz Usług.
 5. Podanie błędnych lub niepełnych danych przez Użytkownika może skutkować brakiem realizacji lub nieprawidłową realizacją Usług, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za:
  1. poprawność i aktualność danych zawartych w Materiałach edukacyjnych i treściach opublikowanych w Serwisie oraz za ich wybór lub przydatność do konkretnych celów,
  2. decyzje lub działania, jakie Użytkownik podejmie na podstawie danych zawartych w Serwisie oraz za ich wybór lub przydatność do konkretnych celów,
  3. wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem,
  4. treści udostępniane przez Użytkownika w wyniku korzystania z Usług, które to treści naruszają przepisy prawa lub chronione prawem dobra osób trzecich (w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych),
  5. upublicznienie przez Użytkownika w Serwisie swojego wizerunku,
  6. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, o ile nastąpiło to z winy Użytkownika,
  7. szkody będące skutkiem naruszania przez Użytkowników praw osób trzecich,
  8. usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie,
  9. treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz ich autentyczność.
 7. Usługodawca nie ponosi także odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów płatniczych.
 9. Usługodawca nie będzie odpowiedzialny także za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z powodu siły wyższej. Siła wyższa oznacza zdarzenie niezależne od Usługodawcy, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia nawet przy dołożeniu najwyższej staranności, które wystąpiło po dniu wejścia w życie Umowy, albo przed jej zawarciem, ale w trakcie Umowy wywołuje wpływ na jej realizację, jak wojna, zamach terrorystyczny, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, epidemie lub strajki.
 10. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy do rzeczywiście poniesionych strat.
 11. Żadna ze stron nie odpowiada wobec drugiej strony za utracone korzyści.

§11. Przeglądanie treści udostępnionych w ramach Serwisu

 1. Użytkownik może przeglądać treści publikowane w Serwisie, jak również zamieszczać w nim treści zgodnie z dostępnymi funkcjonalnościami Serwisu. Zamieszczanie określonych treści przez Użytkownika równoznaczne jest z oświadczeniem Użytkownika, że posiada on wszelkie prawa do tych treści, w tym w  szczególności prawa autorskie, oraz że jest uprawniony do ich umieszczenia w ramach Serwisu.
 2. Użytkownik, który zamieszcza w Serwisie treści, stanowiące utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa do tego utworu. Jednocześnie, z chwilą zamieszczenia utworu w Serwisie Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie, ograniczonej czasowo do okresu świadczenia Usług na rzecz Użytkownika licencji, zezwalającej na korzystanie z utworu na polach eksploatacji: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwera, umieszczanie w sieci Internet oraz w celu promocji Serwisu i działalności Usługodawcy.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik zamieszcza w Serwisie swój wizerunek, tym samym wyraża on zgodę na jego nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie przez Usługodawcę w okresie świadczenia Usług, na polach eksploatacji określonych w ust. 3 powyżej – zgodnie z art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Usługodawca oświadcza, że zamieszczony przez Użytkownika wizerunek będzie wykorzystywany w celu prawidłowego wykonania Usług.

§12. Poufność

  1. Użytkownik zobowiązuje się, że wszelkie przekazane i ujawnione mu przez Usługodawcę oraz pozostałych Użytkowników informacje poufne zachowa w pełnej tajemnicy i poufności, oraz oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że informacje te mogą być używane i wykorzystywane wyłącznie dla celów związanych z realizacją Usług.
  2. Za informacje poufne uznaje się wszelkie materiały, dokumenty oraz informacje otrzymane lub uzyskane przez Użytkownika od Usługodawcy, w związku z realizacją Umowy, mogące stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Usługodawcy, na którą składają się wszelkie nieujawnione do wiadomości publicznej informacje handlowe, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, know-how, co do których Usługodawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, w tym w szczególności:
 1. wszystkie informacje objęte tajemnicą zgodnie z przepisami prawa oraz dane osobowe,
 2. informacje o metodzie i przebiegu Kursu,
 3. treść Materiałów edukacyjnych,
 4. inne informacje przekazywane przez Usługodawcę w ramach Serwisu, bez względu na to, czy zostały wyraźnie zastrzeżone jako poufne.
  1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika powyższych postanowień o poufności i bezpieczeństwie informacji, Usługodawca ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
  2. Niniejsze postanowienia dotyczące zachowania poufności są nieograniczone w czasie.

§13. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca.
 2. Administrator niniejszym udostępnia dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej maciej.winiarek@mysleniekrytyczne.edu.pl adres do korespondencji: Nałkowskiej 5b/3, 80 – 226 Gdańsk.
 3. Administrator podejmuje wszelkie działania niezbędne do ochrony danych Użytkownika oraz wszelkich innych danych wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu.
 4. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia Usług.
 5. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu wykonania Umowy między Usługodawcą a Użytkownikiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy) w celu marketingu bezpośredniego Usług Usługodawcy, o ile Użytkownik wyrazi na to uprzednią zgodę, a także przechowywane w celu dochodzenia roszczeń (prawnie uzasadniony interes Administratora).
 6. Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia Umowy, a następnie przechowywane, do upływu okresu przedawnienia roszczeń z Umowy.
 7. Dane osobowe przetwarzane są w sposób zautomatyzowany. Usługodawca dokonuje profilowania danych w celu poprawy skuteczności świadczonych na rzecz Użytkownika Usług.
 8. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisu, tj. w szczególności sposób gromadzenia i wykorzystywania informacji, które ich dotyczą, a także uprawnienia Użytkownika Serwisu w odniesieniu do dotyczących ich danych osobowych określa Polityka Prywatności Serwisu, stanowiąca Załącznik nr 1 do Regulaminu.

§14. Prawa autorskie oraz ochrona bazy danych

 1. Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności Materiały edukacyjne, Kursy, teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub osób trzecich.
 2. Prawa autorskie do treści, o których mowa w ust. 1, podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkownika jakichkolwiek elementów graficznych stanowiących przedmiot praw przysługujących Usługodawcy lub osób trzecich, za wyjątkiem banerów promujących System oraz w sytuacji wyraźnie wskazanej w Regulaminie lub za uprzednią, pisemną zgodą Usługodawcy.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie działania skutkujące lub mające na celu naruszenie praw autorskich Usługodawcy stanowi naruszenie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Zawartość Serwisu tworzy bazę danych podlegającą ochronie wynikającej z ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.
 6. Zakazane jest pobieranie lub wtórne wykorzystywanie w jakimkolwiek celu istotnej części bazy danych zawartej w Serwisie.
 7. Zakazane jest publiczne udostępnianie w Internecie i innych sieciach telekomunikacyjnych lub komputerowych danych zawartych w Serwisie tworzących bazę danych.

§15. Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłaszania zastrzeżeń dotyczących Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem przez Usługodawcę Usług w formie reklamacji.
 2. Reklamacje można składać pisemnie, poprzez przesłanie reklamacji na adres korespondencyjny Usługodawcy albo elektronicznie na adres: maciej.winiarek@mysleniekrytyczne.edu.pl.
 3. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji rekomenduje się, aby Użytkownik wskazał w niej takie informacje jak w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, oraz swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać przesłana odpowiedź.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji, może zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie, wskazując zakres uzupełnienia.
 5. W terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania Usługodawca rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o sposobie jej rozpatrzenia. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika może przedłużyć okres rozpatrywania reklamacji.

§16. Rozwiązanie Umowy oraz zawieszenie/usunięcie Konta

 1. Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
 2. W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę poprzez usunięcie swojego Konta z Serwisu.
 3. Rozwiązanie Umowy następuje z dniem usunięcia przez Użytkownika Konta w Serwisie, oraz w sytuacjach opisanych w Regulaminie. Rozwiązanie Umowy w przypadku Użytkownika niezarejestrowanego w Serwisie następuje w momencie wyjścia ze stron Serwisu.
 4. Rozwiązanie umowy z Użytkownikiem, który wykupił Subskrypcję, następuję po upływie okresu na jaki została zawarta umowa.
 5. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, a w szczególności jego dobre imię, Usługodawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem Usług.
 6. Usługodawcy przysługuje dodatkowo prawo do zablokowania Konta Użytkownika, jeśli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa (w szczególności: włamaniem na Konto lub działaniami hakerskimi) lub z innych, podobnych, ważnych powodów, które zostaną przedstawione Użytkownikowi. Zablokowanie Konta z przyczyn podanych w niniejszym ustępie trwa przez okres niezbędny do rozwiązania zdarzenia, stanowiącego podstawę zablokowania Konta.
 7. Postanowienia niniejszego punktu Regulaminu nie wyłączają podejmowania przez Usługodawcę innych działań, jeżeli są przewidziane postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§17. Newsletter

 1. Użytkownikowi, który wyraził na to uprzednią zgodę, Usługodawca przesyła drogą elektroniczną informacje handlowe. Informacja handlowa dotyczy w szczególności usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym Oferty Kursów i Materiałów edukacyjnych oraz zmian w Serwisie.
 2. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowej poprzez wysłanie maila na adres poczty elektronicznej na adres: maciej.winiarek@mysleniekrytyczne.edu.pl.

§18. Zmiany Regulaminu

    1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian treści Regulaminu m.in. w przypadku:
     1. zmiany zakresu Usług świadczonych w ramach Serwisu, w tym wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Serwisu oraz którejkolwiek z Usług, w szczególności związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
     2. zmiany danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie.
     3. konieczności dostosowania Regulaminu do zaleceń, postanowień, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
     4. konieczności dostosowania Regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na jego treść.
    2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Serwisu (w szczególności poprzez opublikowanie tekstu jednolitego Regulaminu zawierającego zmiany), w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez przepisy prawa.
    3. W terminie 7 dni od powiadomienia Użytkownika o zmianie Regulaminu, Użytkownik ma prawo zgłosić sprzeciw wobec wprowadzonym zmianom. Sprzeciw powinien zostać zgłoszony w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy lub na adres e-mail: winiarek@mysleniekrytyczne.edu.pl. Zgłoszenie sprzeciwu powoduje automatycznie ustanie uprawnień do korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
    4. W przypadku nieakceptowania zapisów Regulaminu Użytkownicy są zobowiązani do niekorzystania z Serwisu.
    5. Zmiany Regulaminu nie wywołują skutków w zakresie praw nabytych przez Użytkownika przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę.
    6. Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
    7. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Usługi po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.

§19. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili korzystania z Serwisu.
 2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie wszystkim Użytkownikom pod adresem:
 3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Regulaminem, a także informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu należy kierować na adres:
 4. Usługodawca ma obowiązek uzyskać zgodę Użytkownika na każdą ewentualną płatność za Usługi/produkty najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się Umową o świadczenie takiej Usługi/korzystania z produktów.
 5. W przypadku wprowadzenia płatności za Usługi, Usługodawca udostępni cenniki Usług oraz produktów na stronie Serwisu. Zmiana cenników nie będzie wymagała zmiany niniejszego Regulaminu.
 6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 7. Regulamin obowiązuje bezterminowo.
 8. Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych odpowiednich regulacji prawnych.
 9. Wszelkie spory mogące się wyłonić na tle realizacji Regulaminu lub Umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami, wszelkie spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z przepisami.
 10. Załącznik do Regulaminu stanowi jego integralną część.
 11. Użytkownik będący konsumentem posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń względem Usługodawcy. Może m.in. zwrócić się o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej do miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. do Federacji Konsumentów). Bezpłatny numer kontaktowy do Federacji Konsumentów to +48 800 007 707.
 12. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian funkcjonalności Serwisu poprzez rozbudowanie ich o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników oraz modyfikację istniejących już funkcjonalności, w tym prawo do ich wycofania. Zmiany usług są publikowane na stronie Serwisu i nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu.
 13. Usługodawca zastrzega sobie także prawo do zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu.
 14. Regulamin obowiązuje od dnia: 26 maja 2021 r.